بایگانی‌ها خدمان روان پزشکی، کمبود تخت روان پزشکی، ضعف بیمه، دیبا خبر | دیبا خبر
  • عضو کمیته کشوری سلامت روان وزارت بهداشت:
    کمبود شدید تخت روانپزشکی در کشور
  • دیبا: عضو کمیته کشوری سلامت روان وزارت بهداشت گفت: با وجود میلیونها بیمار، حداقل ۱۰هزار تخت روانپزشکی در کشور کمبود داریم؛ البته وزارت بهداشت با افتتاح یک هزار تخت جدید که فردا صورت می‌گیرد، ‌گامی برای رفع این کمبود قدیمی برداشته است
دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز