• تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر : 16322
 • داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
  هویت چهل تکه شهری
  دیبا: ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

   

   

  به گزارش دیبا خبر، ﺿﻌﻒ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی، ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺿﻌﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ دارند. از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﻣﮑﺎنی و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ منجر به ﮔﺴﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ شده و در نتیجه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﮐﻨﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ در ذﻫﻦ و روان آدﻣﯽ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻐﺸﻮش و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ می یابد.

  ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ، دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺿﻌﻒراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی، ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻐﺸﻮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻟﺘﻘﺎط ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻗﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ را ﻫﺮروز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﻢ رﻧﮓ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎنﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.  در روﯾﮑﺮد اول، ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ، در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮ واره، درﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻗﺮن ﻫﺎ دوام ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ. روﯾﮑﺮد دوم، ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ. ﻫﻢ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮلﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ. ﻫﻢ ﺑﯿﺎن آداب ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﺑﻪﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ. ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﺎﻫﺎیﺷﻬﺮی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎی ﺷﻬﺮی و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻔﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺎرغ از ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی، ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن)، ﻣﻨﺶ، ﮐﺮدار وﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن، ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻟﻮﻻﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻧﻤﺎ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واقع هر یک از نماها در شهر نشانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسایل مختلف است .

  در بسیاری از شهر های بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژه‌ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجسته‌ترین افراد با تخصص‌‌های مرتبط هنر زیبا سازی و زیبایی شناسی به کنترل طرح های بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی نمای بیرونی ساختمان‌ها و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضای پر و خالی نما، رعایت اصول هماهنگی و تناسبات و… می پردازند.
  بررسی میدانی طرح ساختمان ها با بناهای اطراف از لحاظ کیفیت طرح معماری، نمای ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمان‌های اطراف، زیبایی طرح و مصا لح مورد استفاده و… نیز گامی موثر در بالا بردن کیفیت نماهای شهری است.

   

  وحید فتاحی

   

  داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
  دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز