• تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر : 42380
 • داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
  توصیه هایی برای کاهش استرس آندوسکوپی
  دیبا:آندوسکوپی، یک روش تشخیصی برای برخی بیماری‌های گوارشی است که به دلیل روش ویژه‌ای که مورد استفاده قرار می‌دهد، اغلب با ترس و اضطراب برای بیماران همراه است. محققان کشور برای غلبه بر این ترس و اضطراب، استفاده از موسیقی‌درمانی و حضور همراه را پیشنهاد داده‌اند.

  به گزارش پایگاه خبری دیبا خبر به نقل از ایسنا، دستگاه گوارش همانند دیگـر ارگان‌های بدن دچار بیماری‌ها و مشـکلاتی می‌شود کـه تشخیص به‌موقع و درمـان آن‌ها برای پیشگیری از مشکلات حاد و مزمنی مثل زخم‌های گوارشی، تسـریع درمـان بیمار، تشـخیص و درمـان بدخیمی‌ها، کـاهش هزینه‌های درمـانی و افـزایش کیفیـت زنـدگی بیمـاران بسـیار حائز اهمیـت اسـت. این مهم نیازمنــد روش‌های تشخیصــی مناســب ماننــد آندوسکوپی است که پیشرفت‌های اخیـر در آن، توانایی‌های تشخیصـی و درمـانی متخصصـان گوارش را ارتقا بخشیده است.به نقل از متخصصان، باوجود همه منافعی که آندوسـکوپی دسـتگاه گـوارش دارد، این روش تشخیصی با احسـاسات ناخوشـایند و اضـطراب همـراه اســت، به‌طوری‌که این موضوع در ۱۵ تا ۲۰ درصد از بیمــاران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های طبی دیده می‌شود. وجـود باورهای غلط رایج ازجمله بـروز درد، امکـان خفگـــی و امکـــان انتقـــال عفونـــت از طریـــق آندوسکوپی باعــث تشــدید تــرس و اضــطراب بیمـاران و بـه دنبـال آن طـولانی شـدن زمـان آندوسکوپی و نارضایتی بیماران می‌شود. لــذا تحمــل مناســب بیمــار بــرای انجــام موفقیت‌آمیز و ایمـن ایـن رویـه و همکـاری وی برای پیگیری بعدی بیماری و درمان کامـل بـا نتیجه مناسب، ضـروری اسـت.

  برای قابل تحمل تر کردن آندوسکوپی برای بیماران و رفع اضطراب آن‌ها، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یک روش غیردارویی مؤثر را آزمایش کرده و پیشنهاد داده‌اند.

  آن‌ها در یک تحقیق علمی تأثیر انحراف فکر بیمار با موسیقی‌درمانی و حضور همراه را بر میزان اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بررسی کرده و نتایج آن را در یک نشریه علمی پژوهشی به نام «فصل‌نامه حیات» وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر کرده‌اند.

  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی ۱۰۵ بیمار مراجعه‌کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس انجام شده است و در آن محققان از موسیقی‌درمانی از طریق پخش صداهای طبیعت با هدفون برای یک گروه و حضور همراه برای گروهی دیگر استفاده کرده و سپس تغییرات ایجادشده در سطح اضطراب آنان را بررسی کرده‌اند.

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انحراف فکر با موسیقی‌درمانی شیوه مؤثری جهت کمک به بیماران تحت آندوسکوپی است و استفاده و ترویج این روش می‌تواند به بیماران در جهت هر چه بهتر انجام یافتن این روش و احساس رضایت آنان کمک کند.

  در این خصوص، عارف فقیه، محقق گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و چهار همکار دیگرش اظهار داشته‌اند: «با توجه بـه این‌که طـب مکمـل، روشی جامع‌نگر بوده و حرفه‌های پزشـکی نیـز حرفه‌های کل‌نگر هستند، کاربرد روش‌های طـب مکمل نظیر موسیقی‌درمانی می‌تواند نقش بزرگی در پیشـبرد مراقبـت از بیمار، توسط پرستاران ایجاد نماید».

  به گفته آن‌ها، «با توجه به نتایج تحقیق ما، می‌توان از موسیقی طبیعت به‌عنوان تکنیکـی مؤثر در جهت کـاهش اضـطراب بیمـاران تحـت آندوسکوپی دسـتگاه گـوارش فوقـانی اسـتفاده کـرد و بـه ایـن طریـق عـلاوه بـر جلـوگیری

  از عــوارض روش‌های تشخیصــی و درمــانی، از روش‌هایی که به‌صرفه‌تر باشد، بـرای بهبـودی بیماران بهره برد».

  بر این اساس، ازنظر اقتصادی موسیقی‌درمانی، روشی ارزان و مقرون‌به‌صرفه بـوده و نیاز به دستور پزشک یـا اسـتفاده از ابـزار و امکانــات خاصــی نــدارد و باعــث پــذیرش ایــن رویه‌ها از طرف بیماران خواهد شـد.

  به اعتقاد فقیه و همکارانش، «در حیطـه پـژوهش نیـز تحقیقـات در ایـن زمینـه نه‌تنها موجب آشنایی تعداد بیشتری از افـراد بـا ایـن روش‌ها می‌شود، بلکه منجر به شناسایی نکـات بهتر و اختصاصی‌تر شـده و راهگشـای انجـام تحقیقات بعدی در این زمینه است و امکـان دستیابی به پاسخ بهتر در افراد تحت رویه‌های تشخیصی و درمانی وجود خواهد داشت»

  بر چسب ها: ,
  داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
  دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز